ثبت موسسه قرض الحسنه

ثبت موسسه قرض الحسنه

ابتدا به تعریف لغوی قرض الحسنه می پردازیم که به معنی دادن قرض است که قرض دهنده هیچ گونه سودی را دریافت نمی کند. کلمه قرض الحسنه در قرآن کریم نیز ذکر شده است که به معنی قرض دادن به خداوند است و نوعی صدقه به حساب می آید که نزد خداوند بسیار ثواب دارد. ادامه مطلب …